Avís legal

Les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació (en endavant, “les Condicions Generals”) regeixen l’accés i la utilització que l’usuari (en endavant, “l’Usuari”) realitza del lloc web www.pensiocerdanya.com des d’ara , “el Lloc Web”), així com la contractació de productes i serveis a través d’aquest. Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’Usuari manifesta:

1. Que ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat;

2. Que és una persona amb capacitat suficient per contractar;

3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari del Lloc Web i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. L’Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi a la Web, ja que aquest i aquestes Condicions Generals poden patir modificacions.

El titular del Lloc Web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis; de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del Lloc Web.

 

1. Informació general del Lloc Web

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació, s’ofereix la informació general del Lloc Web:

Titular: Salvador Mengual Brichs (des d’ara “Pensió Cerdanya”).

Domicili social: Cr. Girona 35, 1r 2a – 08010 Barcelona

N.I.F .: 38139518k

Telèfon: (+34) 658 89 07 12

 

2. Necessitat de Registre

Amb caràcter general, per al simple accés als continguts del Lloc Web no serà necessari el registre de l’Usuari, si bé la utilització de determinats serveis sí que podrà estar condicionada al seu registre previ. En aquests casos, l’informarem prèviament d’això i de les condicions legals aplicables en matèria de privacitat.

Les dades introduïdes per l’Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas de assignar-se a l’Usuari registrat un password, aquest serà responsable en tot moment de la seva custòdia, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i / o l’ús dels serveis i continguts realitzat sota el password d’un Usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, qui respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

 

3. Normes d’utilització del Lloc Web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga fer un ús adequat dels serveis i / o continguts del Lloc Web ia no utilitzar per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.

A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia de terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

II.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de l’proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

III.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

IV.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol · licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

VII.- No suplantar altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i / o continguts del Lloc Web.

VIII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web o de tercers.

IX.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació el secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades personals.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a Pensió Cerdanya davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant a més Pensió Cerdanya el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

Pensió Cerdanya es reserva el dret de prohibir, a qualsevol Usuari que infringeixi les normes i obligacions establertes en aquestes Condicions Generals, l’ús dels serveis oferts a través del Lloc Web.

 

4. Exclusió de Responsabilitat

Pensió Cerdanya no assumeix cap responsabilitat sobre l’actualització d’aquest Lloc Web per mantenir la informació actualitzada, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquest Lloc Web.

L’accés de l’Usuari a el Lloc Web no implica per Pensió Cerdanya l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

Pensió Cerdanya no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc Web, ni dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció de l’servei del Lloc Web durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.

 

5. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El servei d’accés a la Web inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten l’Usuari accedir a altres pàgines i Portals d’Internet (en endavant, “Llocs enllaçats”). En aquests casos, Pensió Cerdanya només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho a Pensió Cerdanya, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Pensió Cerdanya amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

Pensió Cerdanya no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a Pensió Cerdanya.

En els supòsits en què l’Usuari pugui accedir o sigui redirigit a Llocs Enllaçats que permetin la contractació de serveis i / o productes, l’Usuari sap i accepta que Pensió Cerdanya actua com a mer intermediari facilitant l’accés, de manera que no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la lliure utilització i / o contractació d’aquests serveis i productes de tercers, així com de la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels mateixos. Amb caràcter enunciatiu, i en cap cas limitatiu, Pensió Cerdanya no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de l’acompliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirits per tercers; la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita; la inadequació i defraudació de les expectatives d’aquests serveis i productes de tercers i dels vicis i defectes de tota classe que puguin donar-se en els mateixos.

 

6. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de Pensió Cerdanya o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos. Reservant-per això Pensió Cerdanya tots els drets d’explotació sobre els mateixos.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Pensió Cerdanya o tercers, sense que pugui entendre que l’accés a la Web atribueix algun dret sobre els mateixos.

 

7. Contractació de serveis a través del Lloc Web

7.1. procediment

El procediment que l’Usuari haurà de seguir per contractar serveis a través del Lloc Web és el següent:

1er- Seleccionar les característiques de la reserva per a l’estada a la pensió i continuar amb la reserva.

2on- La pàgina pot mostrar diferents ofertes a elecció de l’usuari. La pàgina mostra preus expressats en la moneda Euro. Seleccionar el servei segons la disponibilitat oferta.

3er- Visualització de totes les dades de la comanda indicant el preu amb IVA. L’Usuari ha d’emplenar les seves dades personals i indicar les seves dades de pagament mitjançant targeta bancària. A continuació, l’Usuari haurà d’acceptar les condicions generals d’ús i de la Contractació i fer clic al botó “Confirmar”.

4rt- L’Usuari rebrà la confirmació de la seva comanda mitjançant la visualització d’un missatge en pantalla i la recepció d’un correu electrònic al compte facilitat durant el procés de compra.

7.2 Preu

Llevat d’indicació expressa en contra, els preus presentats al Lloc Web inclouen l’IVA corresponent. El tipus d’IVA aplicable serà el disposat legalment en cada moment.

7.3. Exclusió de el dret de desistiment

Segons el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es referència a el subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.

 

8. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta i considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

 

9. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb les lleis d’Espanya. Pensió Cerdanya i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar per l’accés, utilització i / o contractació de serveis a través del Lloc Web, als jutjats i tribunals de Barcelona, Espanya, llevat que la llei estableixi una altra cosa.